REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

2SENSES by Marta Rynkiewicz

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.2senses.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez 2 senses by Marta Rynkiewicz z siedzibą przy ulicy Dzikiej Kaczki 24, 03-149 Warszawa,  posiadającą NIP: 7742368986, zwaną dalej „Administratorem”.
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
a. adres internetowy - www.2senses.pl,
b. e-mail – martarynkiewicz@gmail.com,
c. adres korespondencyjny – ul. Dzikiej Kaczki 24, 03-149 Warszawa.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet  świec sojowych.
2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane w Polsce.

§ 3. Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO.
3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.
5. Podane w trakcie składania zamówienia imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy Klienta przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w tym zakresie są przez wskazaną firmę przetwarzane.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Klient posiada również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 4. Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).
2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „przejdź do płatności”, w którym Klient podaje następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b. adres email

c. numer telefonu

d. dane adresowe do wysyłki
5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w zależności od wybranej opcji w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia żywionych przez niego wątpliwości;

c. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane;
9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a. tradycyjne przelewy bankowe na konto Sklepu

b. system szybkich płatności elektronicznych Przelewy24
11. W przypadku zamówień zagranicznych opłacanych przelewem tradycyjnym termin na wykonanie płatności wynosi 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Zamówienia złożone na adres na terenie Polski są automatycznie anulowane po 24 godzinach w przypadku braku płatności.
12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu od 1 do 3  dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłki znajdują się przy poszczególnych produktach.
14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich lub paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa. Koszt przesyłek poza Unię Europejską ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
17. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a. imię i nazwisko/firmę;

b. adres zamieszkania/siedziby;

c. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);

d. opis zamówienia;

e. adres korespondencyjny.
18. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
19. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.  

§ 5. Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sklepu. Wnosząc reklamację, Klient powinien podać swoje:
a. imię i nazwisko;
b. adres;
c. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji);
d. przedmiot i przyczynę reklamacji;
e. dane kontaktowe;
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji.
7. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny: ul. Dzikiej Kaczki 24, 03-149 Warszawa.
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumentów, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać na adres mailowy martarynkiewicz@2senses.pl stosowne oświadczenie i dokonać zwrotu towaru.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona zwrotu płatności o ile we wskazanym terminie otrzyma fizycznie zwrócony towar o nie zmniejszonej wartości.
5. Zwrot towaru jest na koszt konsumenta.

§ 7. Postanowienia końcowe i opis możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b.https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php 
c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sklepem;

c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password